Nhiệm vụ Thu Thập Khoáng Thạch

Hits: 10318

Nhiệm vụ Thu Thập Khoáng Thạch là 1 trong những chuỗi nhiệm vụ tăng danh vọng mà congdonggameviet.vn gửi tới các bạn. Nhiệm vụ này có thể làm hàng ngày nên nó có thể hỗ trợ các rất nhiều khi làm nhiệm vụ Dã tẩu.

1. Giới thiệu nhiệm vụ. 

 • Yêu cầu danh vọng 150 trở lên và đã làm nhiệm vụ ký danh đệ tử Thiếu Lâm.
 • Mỗi 4 tiếng có thể làm lại 1 lần (tính theo thời gian online, danh vọng nhận được = đẳng cấp danh vọng + 2).

2. Phần thưởng.

Tính theo thời gian online, danh vọng nhận được = đẳng cấp danh vọng + 2

3. Các bước thực hiện.

 • Nhận nhiệm vụ tại NPC Trừng Mạc (211/196) Thiếu Lâm Tự.
 • Đi đến các tọa độ sau lấy khoáng thạch:
  • Lượng Ngân khoáng: (163/194), (170/199), (175/191).
  • Xích Đồng khoáng: (166/202), (173/196), (183/185).
  • Từ Thiết khoáng: (163/197), (169/129), (177/185).

Lưu ý : Bạn phải đứng ngay khoáng thạch thì nó mới xuất hiện nhé , 2p / lần , nếu rãnh bạn lấy acc nhỏ để đứng gom .

 • Quay lại tìm Trừng Mạc trả nhiệm vụ và nhận phần thưởng.